لغات و اصطلاحات تویسرکانی

تویسرکان » لغات و اصطلاحات تویسرکانی


   
      کلمه تلفظ معنی
      ا
      آلنگAlengپوست سبز گردو
      آلاملیچهaalaamelichehپرنده ای مهاجر از خانواده سار به رنگ زرد و سیاه که
      سابقا در تویسرکان فراوان بوده
      آوaawآب
      آرنجmerkمرک
      آسمو قرمهAsemo ghorromehرعدوبرق
      آشونaashoonوسیله ای برای باد دادن گندم
      انتیلوantilowالاکلنگ
      اوشوجooshoojشپش
      ایسیلiseelاستخر
      اروشorooshبلغور
      اسندنesondanاستاندن، گرفتن
      ب
      بن تلوbon toloبام غلتان، ابزاری که برای صاف کردن کاهگل روی بامهای قدیمی
      استفاده می شود
      بن تموban tomoبند شلوار (تمو = تنبان)
      بادقروbaadgheroفرفره
      برارberaarبرادر
      پ
      پوشاجنهpooshajenehجستجوی گردو در میان علف و برگهای زیر درخت گردو را پوشاجنه می گویند هر چند برای  جستجو کردن اقلام دیگر در یک محیط شلوغ نیز به کار می رود.
      پالاpalaaکفش
      پاکول کردنpakoolجدا کردن پوست سبز گردوی تازه
      پتpetبینی
      پشمهpeshmehعطسه
      پشت ملهposht mellehشنای پشت
      ت
      تل دادنtolغلطاندن
      تلافتیtelaafetiتلافی
      تنگلهtongelehظرف کوچک
      توزنگهtoozengehمثانه گوسفند 
      توسرکوtooserkoتویسرکان
      تیلیت tilitترید، خرد کردن نان در آبگوشت یا آش
      تیلیت قاشقیtilite ghaashoghiآبدوغ خیار
      تیارtiaarدرست
      تک تیارteke tiaarدرست و حسابی
      تاپوtaapooخمرف سفالی بزرگ مخصوص دخیره آرد
      چ
      چق چوقchaghe chooghچانه زدن
      چقنهchaghoneبشگن
      چلمchelmآب بینی
      چلم لتهchelme latehمغز گردوی کال که هنوز سفت نشده و لزج است
      چلورchelloorقندیل یخ
      چنرchonarچغندر
      چارشوchaarshowچادر
      چتلیchoteliچمباتمه
      خ
      خلهkhelehخرخاکی
      خووارkhooaarخواهر
      خس بازیkhos baaziشن بازی
      خسنه لنkhosseneh lonشن زار
      خسورهkhosoorehمادرزن، پدرزن، مادر شوهر یا پدر شوهر
      د
      دماdomaپس
      دما دماdoma domaرو به عقب
      دماچرdomaachorآب یا مایعی که هنگان خالی کردن از یک ظرف از انتهای ظرف چکه می کند
      دولهdoolehدیزی
      دوکردنdew kardanحرف زدن، (دو نکن = حرف نزن)
      دیهdiehدیگر
      دالdaalنوبت
      دال دالیچهdaal daalichehنوبت به نوبت
      دردولهdar doolehدر دیزی
      ر
      روشورrooshoorسفیداب
      ز
      زلقzelghمدفوع گنجشک و کبوتر
      زلوارzalevaarزهره ترک
      ژ
      ژونهjonehتکه بزرگی از گل که علفهای هرز در آن ریشه دوانده باشند. برای بستن
      جوی هنگام آبیاری استفاده می شود.
      س
      سون و بونsoon-o-boonکنجکاوی کردن، فضولی کردن
      سوکsookکنج
      سوخالوsokhalooتکه شکسته سفال
      سیاقونهsiaghonehسار
      سرالیجیseralijiسرازیری
      سرسیکsersikسوسک
      ش
      شنهshonehشاهدانه
      شوشوتshooshootسوت سوتک
      شیتsheetفلج
      شرتshortدستپاچه
      غ
      غلاغghalaaghکلاغ
      ق
      قزقنghazghonدیگ
      قزنghozonلوس، ننر
      ک
      کمچهkamchehقاشق
      کنولهkanoolehخمره سفالی کوچک
      کولkoolپوسته سخت گردو و بادام و ...
      کول کاغذیkool kaagheziپوسته نازک (از مشخصات گردوی مرغوب)
      کیسلkiselلاک پشت
      کپنیkaponiادا در آوردن، تقلید کردن
      کاسه پشتkaaseh poshtلاک پشت
      کاسه اشکنهkaaseh eshkenehشقایق
      کخهkokhehسرفه
      کرکولوkarkoolooمدفوع مرغ و خروس
      گ
      گنلهgonelehگلوله
      گنمganemگندم
      گالgaalگاو آهن
      گراتهgeraatehطلسم
      گرجنهgerjenehنوعی چراغ که با روغن کرچک کار می کرده است
      گردکوgerdekoگردو
      گردالهgordaalehقلوه
      ل
      لفlafسیل
      لفlofشبیه، مانند
      لیک دسگرlike dasgarالک دولک (نوعی بازی است)
      لتlatنصف، نیمه
      لخروlekharooروده
      لر دادنLer dadanپرتاب کردن
      م
      ملفmolofخشتک
      ملهmellehشنا
      ملوmelewشیرین بیان
      ملیچmelichگنجشک
      موزmewzمویز، کشمش
      موسوmoosooشکمو
      مینminمیان
      مجریmejriصندوق کوچک
      مرکmerkآرنج
      مظنهmozanehشاید، احتمالا (ریشه این کلمه می تواند ظن باشد)
      ن
           نکهnekkehناله
      ناتلنگnaatolengناباب (صفتی برای انسان)
      ناخاnaakhaaناودان
     
      و
      وندیکvenedikشیشه
      وور voorپرتاپ (ووریش به = پرتابش کن)
      وارvaarمرغ تخم گذار
      وختvakhtوقت
      وراشیverashiبرای چه
      ورزvarzنوعی پاروی بزرگ
      ه
      هونگhevangهاون
      هشتنhashtanگذاشتن

اگر کلمه یا اصطلاحی دیگر سراغ دارید بفرستید.

 
 

 

 

/ 0 نظر / 374 بازدید